Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Фотоволтаичните системи – бизнес със 100% гарантиран пазар.
Проектите за екологична енергия се подкрепят от европейски фондове!

Мечтали ли сте за бизнес със 100% гарантиран пазар? Сега си представете и че 20% от началните инвестиции се покриват от европейски фондове, гаранцията на закупените дълготрайни материални активи е четвърт век, а суровината е безплатна – и обикновено в изобилие.

Може и да звучи твърде хубаво, за да е истина, но не случайно редица фирми се насочват към производство на соларна електроенергия. Само преди седмица бе обявено, че дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг” ще инвестира над 3 млн. евро в изграждането на фотоволтаична електроцентрала край София. През 2007 г. „ЗК” АД изгради в Сандански на най-мащабното подобно съоръжение в България, с обща инсталирана мощност от 100,800 киловат пика.

Производството на електроенергия от слънцето не се базира просто на изкушението да се използва неизчерпаемият и безплатен ресурс. Зачестилите суши, наводнения и други природни катаклизми ни напомнят всеки ден за вредата, причинена от неекологичните енергийни източници. Затова и правителства и финансови институции решително подкрепят сектора, като ръстът му на глобално равнище достига 100% на всеки две години. От 2002 г. насам средногодишният скок на продукцията се равнява на 48%, а според предварителни изчисления към края на 2007 г. общото световно производство е около 12,400 мегавата. И докато през 2004 г. това количество се равняваше на 0.04% от цялата произведена електроенергия, към края на 2006 г. този дял се покачи двойно до 0.08%.

До момента районите в България, които се радват на голям брой слънчеви дни, използваха този свой дар предимно за развитие на туризма. Предприемачите от тези области обаче вече имат шанса да капитализират природното богатство и чрез инсталиране на фотоволтаични системи. Една от най-добрите новини е, че решилите се да навлязат в този нов бизнес могат да се възползват от редица стимули.

Например, съгласно решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обществените снабдители на електроенергия са длъжни да изкупуват цялата продукция на фотоволтаичните системи на преференциални цени. За централи с инсталирана мощност до 5 kW общо изкупната цена бе определена на 78.2 стотинки на киловат час, а за съоръженията с по-висок капацитет – по 71.8 стотинки. За сравнение, цената, която плащате на своето електроразпределително дружество за ползван киловатчас към момента е 15.7 лв. по дневна тарифа. В същото време, трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток чрез соларни фотоволтаични модули е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Затова такива проекти се субсидират приоритетно от Европейския съюз.

Желаещите да инвестират в подобни схеми могат да ползват 20% субсидия за първоначалните си вложения. Освен това, еврофондове по различни програми осигуряват до около 50% субсидия за възобновяеми енергийни източници в индустриални предприятия и до 70% в селските райони. Субсидиите са още по-големи, ако става въпрос за публично-частни партньорства, и достигат 100%, когато бенефициентът е община. Допълнителна информация за тези програми може да се намери на интернет сайтовете на Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на земеделието и продоволствието.

Има и европрограми, субсидиращи възобновяеми енергийни източници, за които не се кандидатства през български министерства, а директно в централата на Евросъюза, както и такива, за които се кандидатства пряко чрез банки в България, като ДСК, ОББ, Пощенска, Пиреос, Райфазен и др. Допълнителен плюс е, че фотоволтаиците могат да се разполагат практически навсякъде - както по фасадите и покривите на сгради, така и в дворове и на открито на земеделски и горски терени. За разлика от вятърните генератори, за които законът забранява да в близост до населени места, системите за производство на соларно електричество могат да се инсталират и в урбанизирани територии. За тях не се изисква да се следват процедурите на инвестиционен процес за електроцентрали, а е достатъчно само разрешение за строеж. Освен това, Законът за енергетиката предвижда общините и държавата да разрешават безсрочно право на строеж без търг или конкурс за обекти на техни терени.

Разбира се, преди да вземе инвестиционно решение, всеки предприемач си задава въпроса за разходите и възможните рискове. Плюс на фотоволтаичните системи е техният дълъг срок на функциониране – минимум 25 години. Според изчисления на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, допустимите експлоатационни разходи за производство на електрическа енергия от фотоволтаични генератори са 1.5 евро цента на киловатчас за мощности до 5 киловата, и 1.3 евро за производство с по-висок капацитет. Средните стойности на инвестициите са съответно 5000 и 4600 евро на киловат. При този анализ специалистите от държавна агенция са взели предвид, че тъй като в България не се произвеждат фотоволтаични клетки, предприемачите имат допълнителни разходи за внос на съоръженията и развитие на нови технологии, които до момента не са използвани на пазара.

Осигуряването на заемен капитал може да стане през различни финансови институции.
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България (КЛЕЕВЕИ) е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз.
В нея участват седем български банки - Българска Пощенска Банка, ДСК, Уникредит Булбанк , Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк, Юнионбанк и банка Пиреос.

Макар че няма определена горна граница за кредита по кандидатстващите проекти, субсидията в размер на 20% може да се използва само до определен лимит, различен при различните трезори. Това означава, че за инвестиция, надхвърляща лимита, предприемачът може да разчита на безвъзмездна помощ, равна на не повече от една пета от определения максимум. Неговият размер варира при различните банки, като се движи от 500 хиляди евро при Юнионбанк до 2 млн. евро при Уникредит Булбанк. Размерът на лихвите зависи от оценката на риска и се движи в порядъка на 9 до 12.5%. Срокът за погасяване варира между 5 и 6 години, а като обезпечение фирмата може да представи дълготрайни материали активи, в някои случаи дори закупените с кредита съоръжения.

За опростяване на кандидатстването за кредит предприемачите могат да използват специализираният сайт bgwebcredit.com, или да потърсят допълнителна информация на уеб страниците на финансовите институции.

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните проекти може да бъде осигурено и чрез национални или чужди фондове и международни програми. Сред тях са Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда, Държавен фонд “Земеделие”, Национален доверителен екофонд, както и програмите на Европейския съюз ИСПА, САПАРД и ФАР “Трансгранично сътрудничество”. Инвестиции за изпълнение на проекти могат да бъдат осигурени и чрез Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.

Приблизителни изчисления за ефективността на инвестициите могат да се намерят на www.ecoproject-bg.com.

Според сайта, фотоволтаични панели с площ двеста квадрата на южен покрив в Пловдив биха носили средногодишна относителна доходност на капитала от 11.39%, а срокът за възвръщане на вложението би бил под девет години, при ефективен живот на инсталацията от 25 години.Източник: www.bgwebcredit.com