Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Необходими документи за различните видове кредити

Всяка банка може да поиска предоставяне на различни документи според вида на поискания кредит, желаната сума за теглене и доходите на кредитоискателя. Има кредити, при които средствата се усвояват целево и затова се изискват документи, доказващи предназначението на исканите суми. Има и заеми, при които банката не се интересува от предмета на инвестиране и изисква само стандартни документи. Обикновено колкото по-голяма е исканата от банката сума за кредит, толкова повече доказателства за своята платежоспособност трябва да представи клиентът.

При ипотечните кредити се учредява ипотека - за обезпечение в полза на банката- кредитор служи недвижим имот. Такива кредити се отпускат както за покупка на имот (апартамент, къща, офис, магазин, поземлен имот и др.), така и за рефинансиране на друг ипотечен кредит, ремонт, довършителни работи или за строителство.

Документите, изисквани от банките при ипотечен кредит могат да бъдат:

 • Подписана молба за отпускане на банков кредит по образец на банката;
 • Декларация за свързани лица
 • Документи за самоличност (ако кредитоискателят е семеен– личните карти и на двамата съпрузи);
 • Удостоверение за семейно положение (от Общината);
 • Копие на удостоверението за граждански брак;
 • Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по чл.87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (от Общината);
 • Копие на договори за потребителски или жилищни кредити (ако има такива);
 • Месечна справка за отпуснатия лимит по кредитни карти (ако има такива);
 • Предварителен договор за покупко-продажба и/или документ, удостоверяващ размерът на платената авансово сума по сделката.
 • Копие на личните карти на продавачите;
 • Удостоверение за семейно положение на продавачите (от Общината);
 • Копие от удостоверението за граждански брак на продавачите;
 • Пазарна оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, изготвена от лицензиран оценител от утвърдения от Банката списък или от оторизиран служител на Банката
 • Данъчна оценка на имота;
 • Документи за източниците на доход на кредитоискателя:
 • При доходи, възникнали по силата на трудов договор или от приравнени към тях правоотношения – копие от трудовия договор с последно споразумение към него, касаещо актуално получаваното възнаграждение (документ, издаден от работодателя по образец от Банката)
 • При доходи от стопанска и други дейности, извън тези, посочени по горния ред (еднолични търговци, лица на частна юридическа или медицинска практика, лица, упражняващи свободни професии или извършващи занаятчийски дейности и други услуги) – данъчна декларация за последния отчетен период, баланс и отчет за приходи и разходи за последните три отчетни периода, включително заверен последен годишен баланс, документ за авансово внесен данък за текущ период;
 • При доходи от дейности, облагаеми с патентен данък – документ, удостоверяващ авансовото или пълно заплащане на данъците за текущ период; заверен последен годишен баланс и отчет за приходите и разходите; баланс и отчет за приходите и разходите за текущ период;
 • При доходи за отдаване под наем на недвижими имоти – нотариално заверени договори за наем; документ, удостоверяващ авансово внесен данък за последен текущ период; данъчна декларация за последен годишен период;
 • При доходи от пенсии – удостоверение, издаден от териториалното подразделение на НОИ.

Когато за ипотечен кредит кандидатстват лица с доходи от трудови правоотношения се изисква служебна бележка от работодателя за трудовия стаж в предприятието, брутно и нетно възнаграждение за последните дванадесет месеца / по образец на банката /.

При условие, че работодателят няма сметки в същата банка, тя може да изиска актуално съдебно удостоверение и други документи на фирмата – работодател.

Задължително трябва да се представи копие от трудов договор, декларация за семейно и имотно състояние / по образец на банката / и документи за самоличност.

Същите документи се изискват и от съпруга (съпругата) на кредитоискателя.

И други документи трябва да представят лицата със свободни професии, както и кандидати за ипотечен кредит със собствен бизнес, самонаети лица или такива с допълнителни доходи от наеми. От тях се изисква копие от подадена данъчна декларация за получени доходи за последната календарна година, заверена от данъчната администрация, баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за последната финансова година.

При условие, че дружеството няма сметки в банката, то ще трябва да се предостави съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд. Банката ще изиска и копие от платежен документ за авансово плащане на данък върху дохода, социално и здравно осигуряване;

Тъй като в основата на ипотечния кредит е имота, който служи за обезпечение, банковите инспектори изискват и информация за предоставеното обезпечение и вписването на ипотеката, а именно всички документи, удостоверяващи собствеността на недвижим имот като: нотариален акт, договор за покупка, актуална скица на имота, (ако имотът включва земя), актуална данъчна оценка на имота за текущата календарна година, удостоверение за тежести от Службата по вписвания, удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие/липса на данъчни и други публични задължения за кредитополучателя и за собствениците на имота (ако са различни лица), оценка на имота от лицензиран експерт оценител, одобрен от банката;

Клиентът се задължава да застрахова имота при застраховател, одобрен от банката и да прехвърли полицата в нейна полза.

Кредитоискателят подписва декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс пред нотариуса, който изповядва сделката. С нея декларира, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Има допълнителни документи, изисквани при кредити, отпускани за строителство:

 • Документ за собственост на парцела;
 • Данъчна оценка за текущата календарна година;
 • Разрешение за строеж;
 • Договор със строително дружество;
 • Удостоверение за тежести от Службата по вписвания;
 • Удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие/липса на данъчни и други публични задължения за кредитоискателя и за собствениците на имота (ако са различни лица).

Банките изискват задължително документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота/имотите/ , предложени за обезпечение :

 • Предварителен договор за покупко-продажба;
 • Документи за собственост на имота, който ще се купува;
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота, който ще се купува;
 • Документи за собственост на друг имот, който ще се ипотекира, ако има такъв ;
 • (В случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;)
 • Удостоверение за наличие /липса на вещни тежести върху имота, който ще се ипотекира, за срок не по-малък от 10 години;
 • Документ за собственост (нотариален акт)
 • Актуална скица – виза за проектиране;
 • Разрешение за строеж;
 • Одобрени архитектурни проекти;
 • Протоколи за заверени коти и нива;
 • Удостоверение по чл.181 от ЗУТ за изпълнен „груб строеж”;

В случай, че имотът, който се купува е различен от имотът, който се ипотекира се изискват документи както за закупувания имот , така и по отношение на имота, който ще служи като обезпечение по кредита.

При теглене на фирмен кредит се изискват други документи, които за засягат както правния статут на фирмата, така и финансовата част от дейността й: съдебни решения, БУЛСТАТ, актуално състояние, удостоверение по чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие и/или липса на задължения към държавата, копия от данъчни декларации за последните две приключили години (данъчната декларация за последния приключил отчетен период трябва да бъде заверена от данъчна служба със зелен печат),отчет за приходите и разходите и баланс на фирмата за последните две приключили години.

Банката може да изисква и бизнес план за разходването на средствата по кредита.

Най-опростена е схемата при отпускане на потребителски кредити. За суми под 5000 лв. често е достатъчно само предоставяне на лична карта. Някои банки могат да изискат още:

 • Копие от трудов договор (допълнителни споразумения и анекси, ако има към него), граждански договр, договор за наем или други договори от други правоотношения, удостоверяващи регулярен доход.
 • При доходи от търговска дейност - заверени данъчни декларации, отчет за приходите и разходите и баланс;
 • Служебна бележка от работодателя, удостоверяваща реално получавания нетен/чист доход, хонорарни листа, сметки за изплатени суми

Документите, необходими при рефинансиране на кредит зависят от вида на кредита (жилищен, фирмен или потребителски) . Трябва да се предостави и текуща информация за размера на кредита, лихвата, остатъчната главница и таксата за предсрочно погасяване за кредита, който ще бъде предмет на рефинансиране.Източник: http://www.bgwebcredit.com