Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Кредитни карти за физически лица - предимства, избор и отговорности!

С все по-сериозното навлизане на кредитните карти в живота, предложенията към техните ползватели стават все по-нестандартни , авангардни и атрактивни. В САЩ вече се предлага кредитна карта с инкрустиран диамант! Не по-малко уникални са картите във формата на ключодържател или с вградено фенерче и дори със снимката на притежателя си!

Изследване на American Express, наречено „Иновативни карти, произведения на изкуството” сочи, че тези странни за българина маркетингови трикове са изключително успешни на бурно развиващия се световен пазар на банковите карти. Изображенията върху картите са адресирани до определени пазарни сегменти. Сингапурската банка UOB, например, пусна серия парфюмирани кредитни карти, насочени директно към женския пазар. Специални банкови карти с образа на малко кученце са предназначени за дами, които са силно привързани към домашния си любимец. Вече се предлагат фосфоресциращи карти, със звукови ефекти, сгъваеми, „мини“ карти. Подобни карти са истинско произведение на изкуството! Това разбира се са лимитирани серии, които издават определена социална принадлежност или стремеж към уникалност и засега не се предлагат в България.

Изборът на кредитни карти у нас засега се ограничава в определени рамки, като дизайнът на картите определено не е водещ при избора на кредитиращата институция. В най-общия случай картите могат да бъдат национални и международни в зависимост от използването им в страната и извън нея, делят се в зависимост от валутата – в лева, евро и щатски долари, както и за физически лица и фирми.

Най-важните показатели при избор на издател на кредитна карта трябва да са

наличието и срока на гратисния период, годишните такси, както и лихвените проценти при покупки и теглене в брой. Трябва да се има предвид, че някои банки не удържат годишна такса за обслужване, а месечни такси „за поддръжка” или „за управление”, което на практика е същото!

За издаване на кредитна карта се подава заявление по образец и се предоставя копие от лична карта. В някои случаи могат да бъдат изисквани и допълнителни документи, обикновено свързани с доказване на доход (за покупки над 2000 лв. или по-висок кредитен лимит). Кредитна карта може да се заяви и онлайн от уеб сайтовете на някой банки, като на адрес www.bgwebcredit.com клиентите могат да направят заявка едновременно във всички банки, получавайки до 4 най добри предложения. За кандидати, които се самоосигуряват, е необходимо представяне на данъчна декларация. За кандидати, които работят в системата на МВР или МВНР, се изисква и бележка за доход.

Всеки ползвател на карта подписва заявление-договор, с което приема общите условия на банката за ползване на кредитна карта. От съображения за сигурност всяка карта има валидност до края на месеца, който е отбелязан върху нея. Тя не може да се използва след изтичането на срока на валидност, след обявяването й за невалидна и след прекратяването на отношенията между Картоиздателя и Картодържателя.

Картата може да бъде ползвана за плащане на стоки и услуги, теглене на пари в брой и други финансови и нефинансови операции в България и чужбина чрез терминални устройства POS и АТМ, както и за транзакции, извършвани без представяне й (напр. чрез виртуално терминално устройство POS и др. ).

След издаването и предоставянето на картата се получава

Персонален Идентификационен Номер (ПИН), който е еквивалент на подписа на Картодържателя

и се генерира при условия на пълна сигурност. Всяка карта има кредитен лимит, като транзакциите, извършени от Картодържателя, не трябва да го надвишават. При покупка с картата на равни месечни вноски ежемесечно разполагаемият кредитен лимит намалява със стойността на месечната вноска. При начисляване на месечната вноска, ограничението за покупки на вноски се възобновява със съответната сума, а при плащане на месечната вноска, разполагаемият кредитен лимит се възстановява с погасената сума.

Картодържателят може да изплати задължението си в срок до датата за издължаване, посочена в месечното извлечение изцяло и без начисляване на лихви, както и на части. При покупка на равни месечни вноски може да се погаси предсрочно цялата стойност на покупката.
При неплащане на задължителната минимална вноска на падежа, посочен в месечното извлечение,

Картодържателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху дължимите от него плащания.

При изплащане на задълженията на части се начислява лихва (от датата, на която плащанията са осчетоводени, с изключение на тегления на пари в брой, върху които се начислява лихва от датата, на която сумата е била изтеглена). Действащата лихва се определя от банката и може да бъде променяна.

Развитието на пазара на банкови карти зависи от наличието на АТМ устройства, POS терминали, както и от възможностите за разплащане по Интернет, предлагани от фирмите.
От гледна точка на търсенето на карти, негативно влияние има непознаването на същността на този вид кредитиране и липсата на достатъчно информация за таксите и комисионните, събирани от банките. Друга причина за липсата на интерес от някои клиенти на други банкови услуги е липсата на традиции в покупката на стоки на кредит в България.
Много от същите тези клиенти плащат ползват овърдрафт по сметките си и плащат лихва, която в някои случаи достига до 18 %, въпреки тромавата процедура по разрешаване на овърдрафта и лимитирането на максималната сума често до 3 средни работни заплати. От друга страна кредитни карти се издават сравнително лесно и често без доказване на доход при много по-ниски лихвени проценти и често с гратисен период на погасяванията.
Положително влияние върху ръста на издаваните кредитни карти у нас има фактът, че все повече българи пътуват в чужбина, а международните кредитни карти значително улесняват резервациите на самолетни билети, плащането на хотели и покупката на стоки в чужбина, намаляват риска от загуба или кражба на пари в брой. Факт е, че за да се резервират полети и хотели по интернет трябва международна кредитна карта!.

В България все най-популярни са кредитните карти Visa, MasterCard, EuroLine American Express, Diners Club и "Транскард".

Кредитни карти Visa дават възможност за покупки на равни месечни вноски в над 5000 търговски обекта на ПОС терминали на банката, пазаруване на кредит в над 17 000 търговски обекта в България и в над 24 млн. търговски обекта по света. Други предимства на картата Visa:

 • Теглене на пари в брой до пълния размер на кредитния си лимит чрез над 1 млн. банкомата в цял свят
 • Пазаруване в Интернет
 • Ползване на безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки
 • Всеки клиент сам оределя срока на изплащане и размера на месечната си вноска като може да погаси минимум 5% от дължимата сума, но не по-малко от 20 лв.

Годишна такса за обслужване на карта VISA Classic е 45 лв., а на VISA Electron 25 лв. Няма такса за покупка на стоки и услуги, но при теглене в брой от банкомат в България се плаща такса 1.5% върху стойността или минимум 2 лв. Таксата за теглене в брой в офис на Пощенска Банка е 3% или минимум 2 лв. Същата е и таксата при теглене в брой от банкомат в чужбина или в офис на банка в страната и чужбина.

Минималната месечна вноска за плащане е 5% или минимум 20 лв.

Годишният лихвен процент върху използвания кредитен лимит е 17.9% .

Друга кредитна карта е EuroLine American Express. Кредитната карта се издава на кандидати, които са на възраст между 20 и 65 г. (за кандидати между 20-23 и 60-65 е нужен поръчител). Те трябва да са български граждани или чужденци, които притежават лична карта, поради продължителен престой в страната. Не се издават карти на безработни (вкл. домакини), студенти, хора, работещи на срочни договори или изпълняващи военната си служба. Изисква се поръчител, когато исканата сума е по-голяма от 4000 лв. и когато кандидатът е на възраст 20-23 или 60-65 г. Поръчителят представя същите документи като кандидата. EuroLine кредитна карта дава възможност за покупки с гратисен период, плащане на покупки на равни месечни вноски в над 6000 търговски обекта в цялата страна, както и за теглене на пари в брой от ПОС терминали в клоновете на банки и банкомати в страната. Като ексклузивен издател на кредитни карти American Express за България, Пощенска банка предоставя редица изключителни привилегии:

 • Висок кредитен лимит в зависимост от кандидата
 • Дълъг гратисен период - до 55 дни, в който можете да погасите безлихвено задълженията по направени покупки
 • Широко приемане както в Интернет, така и в над 4000 търговски обекта в страната, милиони в чужбина и на повече от 1 млн. банкомата в целия свят
 • Изгодни търговски предложения в специално подбрани престижни магазини, ресторанти и хотели, включени в програмата American Express Selects
 • Безплатна пътническа застраховка при злополука
 • Облекчени условия за ползване на картата без изисквания за гаранционен депозит и неснижаем остатък, без допълнителна такси за обслужване

Чрез EuroLine American Express могат да се правят

покупки на равни вноски, при по-ниско оскъпяване, без първоначална вноска и при отложено плащане на 1-вата вноска до 50 дни.

Допълнително удобство за притежателите на EuroLine е възможността да не се заплаща цялата вноска, а само 5% от нея (не по-малко от 20лв.). Кредитният лимит на всяка карта EuroLine се определя индивидуално според кандидата.
Първоначална такса за издаване на кредитна карта American Express /само за основна карта/ е 80 USD. Годишна такса в зависимост от типа карта (стандартна, корпоративна, златна и платинена) е от 100 до 700 щ. долара. От 5000 до 50 000 щ.долара е сумата, необходима за гаранционен депозит отново в зависимост от вида на картата.

Кредитна карта MasterCard също може да се използва в цял свят. Алианц Банк България издава тази карта с до 20 000 лв. разрешен кредитен лимит.

При безкасово плащане банката не начислява лихва върху ползваните средства в рамките на гратисния период (до 40 дни).

Гратисният период започва да тече от 1-во число на месеца, в който е извършена операцията, завършва на 10-то число на следващия месец. След изтичането му, средствата се олихвяват съгласно тарифата на банката.
При закупуване на туристически пакет (хотел, полет) с кредитна карта MasterCard се ползва безплатна застраховка, покриваща рискове, свързани с пътуване в чужбина и 24 часови телефони за спешна помощ. Застраховката покрива медицински разходи, разходи при отменяне на пътуване, загуба на багаж, при закъснение на полет, както и застраховка "Злополука".
Валутата на кредитната карта MasterCard може да бъде лева, евро или щ. долари. С нея се извършват множество операции в страната и чужбина, на всички места, обозначени с търговските марки Eurocard и MasterCard:
 • Безкасово плащане на стоки и услуги;
 • Теглене на пари в брой от банкомати, ПОС терминали и импринтери;
 • Резервации при пътуване (за хотел, самолетен билет, кола под наем);
 • Пазаруване онлайн в български и чужди Интернет магазини и агенции;
 • Справочни операции в страната.

RaiCARD е национална кредитна карта в лева на Райфайзенбанк с револвиращ кредитен лимит и срок на валидност 3 години. С нея могат да се заплащат сметки за ток, телефон, парно и други по телефон, банкомат (чрез менюто bPay), интернет (чрез системата ePay); покупка на стоки и услуги в интернет; уведомяване чрез SMS за извършените транзакции и натрупаните задължения. За клиенти, взели ипотечен или потребителски кредит от банката, РайКАРТ е без такса за първата година. Всеки клиент, подал искане до 15.04.2008 г., поличава 60% по-ниска годишна такса за първата година. Допълнителен бонус за картодържателите е, че таксата няма да се събира при издаването на картата, а едва след първа транзакция с нея. Кредитният лимит е от 500 BGN до 12000 BGN в зависимост от месечния доход.

Всяка банка има конкретни изисквания за запазване сигурността на кредитната карта. Първото изискване е свързано с съхраняване на ПИН-а и опазване на личните данни. При пазаруване в интернет важно е да се знае политиката за сигурност на интернет доставчика. При пазаруване в търговски обекти трябва да се пази картата и да се внимава при въвеждате на ПИН. Пред банкомата обърнете внимание дали на процепа, в който поставяте Вашата карта, няма допълнително прикрепено устройство (четец). По-добре сменете Вашия ПИН, ако имате съмнения, че е разкрит. Ако картата бъде задържана от банкомата, незабавно се обадете в банката-издател, за да я блокирате. По време на транзакцията ако се почувствате застрашени, натиснете бутона за ОТКАЗ и прекратете операцията.
Много банки предлагат като допълнителна услуга

SMS известяване при всяка извършена операция с кредитна карта,

което също спомага за контрола върху парите. При най-малкото съмнение, кредитополучателят може да направи проверка и да блокира картата.

Има засилен интерес към кредитните карти, издавани от небанкови финансови институции като кредитните карти на Diners Club и "Транскард".

Първата кредитна карта в света, създадена 1950 г. от американския бизнесмен Франк Макнамара като бизнес картата на елита, е Diners Club. Diners се ползва от над 10 милиона картодържатели в цял свят, приема се от над 13 милиона търговски обекти, сред които са водещите хотелски вериги – Hilton, Intercontinental, Sheraton, рент-а-кар – Hertz, Budget, Avis, национални авиокомпании, ресторанти, търговски обекти, туристически агенции и т.н. Diners Club International е притежание на най-голямата банкова институция в света – CitiGroup Corporation. Първа инвестиционна банка, издава тази карта, която дава сериозно предимства за нейните картодържатели:

 • Членство в престижния клуб на Diners International;
 • Безлихвен гратисен период до 60 дни;
 • Теглене на пари в брой от всички банкомати с логото на Cirrus и в банкови салони;
 • Безплатно ползване на VIP салоните в над 90 международни летища;
 • Гарантирани резервации в около 7000 хотела и над 100 хотелски вериги;
 • Специални оферти и отстъпки при търговци в България;
 • Участие в наградната програма на Diners Club Bulgaria: събиране на бонусни точки за търговски обекти при плащания с картата.;
 • Застраховка при пътуване до 20 000 USD;

Все по-популярна е кредитната карта Тranscard. Тя се използва основно за извърване на плащания за комунални услуги през интернет, покупка на стоки в над 100 търговски обекта в страната, зареждане на гориво в 450 бензиностанзии и др.. Плащането e напълно освободено от такси, а системата дава пълна информация за възникнали задължения или извършени плащания. С Тranscard можете да заплащате услуги към : „Транс Телеком”, „Електроразпределение” - Благоевград – област, Варна – град, Велико Търново – област и др. , БТК, „Топлофикация” - София, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, „Софийска вода”, „ВИК”- Варна, Пловдив и Русе, Мобилтел, ГлоБул, Евроком кабел, ITV Partner, Булсатком. Тranscard дава възможност да изтеглите пари в брой при 2% лихва върху изтеглената сума.Източник: http://www.bgwebcredit.com/