Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Лихвите най-после започнаха да падат

Поносимо увеличение има само при вече откритите жилищни заеми.

Ниски лихви След като българите привикнаха да плащат все по-високи суми за обслужване на задълженията си и при теглене на нови заеми, най-после лихвената статистика на Българска народна банка за март очерта известно понижаване на лихвите.

През първия пролетен месец, при новоотпуснатите потребителски кредити в лева средният лихвен процент се понижава с 0.23 проценти пункта спрямо същия месец предходната година, до 11.88%, а при заемите в евро спадът е от 0.37 процентни пункта до 9.56%.
При вече договорените потребителски заеми, лихвите намаляват по-скромно – с 0.16 процетни пункта до 12.08% за задълженията в лева и с 0.32 процентни пункта до 9.98% в евро.
Новодомците също могат да си поемат дъх. Средните лихвени равнища при договорените през март жилищни кредити в левове се топят с 0.58 пр.п. до 7.75%, а при кредитите в евро – с 0.34 пр.п. до 7.64%.
При старите жилищни задължения обаче се регистира известно, но поносимо поскъпване – от 0.2%, до 9.26% при заемите в лева, и до 8.06% - в евро. При откритите по-рано договори, средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.92 пр.п. до 10.92%, а по другите кредити в евро – с 0.38 пр.п. до 8.88%.
За потребителите, по-важна дори от лихвените равнища е статистиката за

годишния процент на разходите.

При новоотпуснатите потребителски кредити в лева, ГПР се понижава с 0.17 процентни пункта на годишна база до 13.41%, а по кредитите в евро – с 0.26 пр.п. до 11.25%.
При жилищните кредити, годишният процент на разходите в лева спада 0.44 пр.п. до 8.46%, а в евро – с 0.44 пр.п. до 8.35%.
В сравнение с предходния месец, потребителските кредити поевтиняват с 0.04 пр.п. в лева и с с 0.03 пр.п в евро. При жилищните кредити в лева понижението е 0.09 пр.п., а в евро – 0.53 пр.п.
Средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.25 пр.п. на годишна база до 15.08%.

Предприемачите, прибегнали до заемен капитал,

също ще поемат по-малко бреме. В сектор нефинансови предприятия, средният лихвен процент по новите кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2011 г. с 1.00 пр.п. до 9.22%, а по тези, договорени в евро – с 0.49 пр.п. до 8.15%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, обаче се увеличава с 0.18 пр.п. до 6.87%, а по тези, договорени в евро – с 0.05 пр.п. до 8.45%. Спрямо февруари, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.15 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.40 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той се понижава с 3.09 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро – с 1.11 пр.п. При вече съществуващите заеми, средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.82 пр.п. на годишна база до 8.04%, а в евро – с 0.47 пр.п. до 6.23%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.53 пр.п. до 9.22%, а по тези в евро – с 0.32 пр.п. до 7.52%.

Депозити на домакинствата

По-пестеливите българи сигурно ще са разочаровани, че средният лихвен процент по новооткритите депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.39 пр.п. през март на годишна база до 5.10%, а по тези в евро – с 0.22 пр.п. до 4.59%. В сравнение с февруари 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.10 пр.п., а по тези в евро – с 0.06 пр.п.
При по-рано откритите сметки, средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с март 2011 г. спада с 0.01 пр.п. до 0.67%. При депозитите с договорен матуритет в левове той намалява с 0.40 пр.п. до 5.42%, а по тези в евро – с 0.08 пр.п. до 4.83%. Средният лихвен процент по депозитите в лева, договорени за ползване след предизвестие, се понижава с 0.22 пр.п. до 3.46%, а по тези в евро нараства с 0.25 пр.п. до 4.09%.

При депозитите на нефинансовите предприятия,

депозитите с договорен матуритет в лева, открити през март 2012 г., ще им носят с 0.99 пр.п. по-ниски лихви до 3.51%, докато в евро лихвите се вдигат с 0.40 пр.п. до 3.49%. В сравнение с февруари 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.44 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.18 пр.п. По салда, средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове намалява на годишна база с 0.03 пр.п. до 0.41%, а в евро – с 0.07 пр.п. до 0.30%. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.35 пр.п. до 4.37%, а по тези в евро – с 0.07 пр.п. до 4.21%.

През март 2012 г. основният лихвен процент е 0.15%

и намалява с 0.03 процентни пунката както на годишна, така и на месечна база. Индексът ЛЕОНИА e 0.15%, като спрямо март 2011 г. се понижава с 0.04 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност един месец спада в сравнение с март 2011 г. с 0.54 пр.п. до 1.62%, а този за три месеца – с 0.99 пр.п. до 2.91%. Доходността до падеж на държавните ценни книжа в левове с матуритет три години, постигната на вторичния пазар, намалява с 1.22 пр.п. на годишна база до 2.29%, а при ДЦК с матуритет пет години – с 0.46 пр.п. до 2.11%.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през март 2012 г. е 5.07%. Спрямо същия месец на 2011 г. той се понижава с 0.31 пр.п., а в сравнение с февруари 2012 г. – с 0.24 пр.п.Източник: www.bgwebcredit.com