Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:


 АВАЛ

поръчителство по полица, по силата на която лицето, извършило поръчителството поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата. Авалът представлява гаранционен подпис поръчителя върху полицата или издаване на отделен документ.

 АВАЛИСТ

лицето, което дава авал(поръчителство) по менителница, поемайки отговорност за изпълнението на менителничния дълг (дължимата сума)

 АВАЛЕН КРЕДИТ

вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.

 АВИЗО

писменно уведомление, което банките изпращат до клиентите си за настъпили изменения по сметките им, вследствие постъпления или плащания по тях

 АВОА

парични средства за сметка, на които могат да бъдат извършвани плащания или погасени задължения на техните притежатели. Обикновено това са парични средства в национална и чужда валута, наличности в касата и по сметка, чекове, преводи, акредитиви, бързо реализируеми ценни книжа, полици и други на отделни лица, учреждения, институции в банките.

 АГЕНТ

лице, натоварено от друго лице да сключва сделки с трети лица от негово име и за негова сметка.

 АЖИО

разликата между паритета(номиналната стойност) и по-високата номинална пазарна стойност на ценните книжа, изразена като процент от паритета.

 АЖИОТАЖ

спекулативна треска на стоковите пазари и финансови борси. Ажиотаж има в период на подем, непосредствено предшестващ икономическа криза

 АКРЕДИТИВ

(от лат. accreditivus - доверителен) – разчетен документ под формата на нареждане от банката на купувача към банката на доставчика да извърши за сметка на специално заделени средства изплащане по транспортно-товарни документи за превозен товар или за изплащане на предявител на определена сума пари

 Акредитивна сметка

банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива.

 Акредитивни операции

операции, които обхващат откриването, промяната в условията на акредитиви, извършване на плащания от акредитивните сметки и закриването им

 Акредитивно плащане

плащане, при което платецът упълномощава банката, обслужваща неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца. Банката предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива.

 Активи

ресурси, веществено съдържание на средствата на предприятието, от които се очаква да се получи икономическа изгода. От гледна точка на операциите на търговските банки, техните активи имат следната структура: вземания от финансови институции; вземания от клиенти; нефинансови активи; разходи за бъдещи периоди; други активи.

 Активни операции

банкови операции, свързани с влагането(инвестирането) на придобитите чрез пасивните операции привлечени средства с цел реализиране на печалба за банката. Значителна част от активните операции на търговските банки се покриват с кредити, ценни книжа, финансови дълготрайни активи и други

 АКЦЕПТ

изразено съгласие(разрешение) на платеца за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане.

 Акцептант

платец, който нарежда да се задължи сметката му в банката, за да се извърши плащане.

 Акцептен Кредит

кредит, при който банката акцептира полица, при условие, че издателят притежава реална възможност да покрие полицата до падежа й. Най - често той се използва за финансиране на краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че полиците се погасяват от прихода на продажбата на финансираните стоки.

 Акцесорно задължение

допълнително, съпътсващо задължение

 Акциз

косвен данък, плащан обикновено за стоки или услуги, които увреждат здравето, като тютюневи и алкохолни продукти.

 АКЦИЯ

ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество, дават право на получаване на част от годишната печалба.

 Акционер

притежател на акции в акционерно дружество.

 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

фирма, чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции.

 Акция на приносител

ценна книга, която не е регистрирана на името на собственика, който може да я продава или да иска дивидентите по нея при представяне в банката или фирмата.

 Але-Ретур операция

вид експортно финансиране, обменна операция по разплащания във външната търговия.

 Алонж

прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция.

 Амортизационен фонд

парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства.

 Амортизация

(от старолат. amortisatio - погасяване) – начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.

 Анализ СУОТ(SWOT)

анализ на външната и вътрешната среда, свързан най-общо с изследване на силните и слабите страни на системата, както на възможностите и заплахите за развитието й. Наименованието на анализа е оформено от първите букви на английското значение на определящите го съставки.

 Антиципативна лихва

лихва, която се изчислява и събира от длъжника при сключване на сделката за предоставяне на кредит. Антиципативната лихва обикновено се удържа от сумата на заема при отпускането му, като кредитополучателят получава кредита, намален със сумата на дължимата лихва за целия период на договаряне.

 Анюитетна вноска

1) периодично плащане(месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Характерен е за погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми.
2) редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време.

 Апорт

непарична вноска, която съдружникът прави като свое дялово участие в капитала на търговското дружество. Предмет на апорт могат да бъдат вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху нематериални блага, вземания, ценни книжа и други.

 Арбитраж

използване разликата в цената на два пазара за една и съща ценна книга, валута или стока чрез купуването й от единия и продажбата й на другия с цел реализиране на печалба.

 Аукцион на БНБ

система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството и свободни парични ресурси, предлагани на търговските банки, чрез посредничеството на БНБ за осигуряване ликвидността им във всеки един момент. Купувачите и продавачите се конкурират помежду си за достигане на най-благоприятна цена.